Tempat Sampah Plastik

Tempat Sampah Plastik Dari Bahan HDPE
120 Liter @ Rp. 800.000,-
240 Liter @ Rp. 1.100.000,-
600 Liter @ Rp. 4.000.000,-
1100 Liter @ Rp. 5.5000.000,-